Naše služby pro Vás

Provádíme komplexní projektantkou činnost. Níže uvedené naše činnosti Vás mají obeznámit s rozsahem naší činnosti, co vše Vám můžeme nabídnout a co vše pro Vás můžeme udělat. Pouze na Vás ale je, jaký rozsah bude mít naše spolupráce. Naším cílem je efektivní a kvalitní služba zákazníkům – stavebníkům, proto se snažíme šetřit Vaše výdaje už při zpracování projektové dokumentace. Ne vždy je třeba všech stupňů projektové dokumentace, ne vždy je nutné sestavovat složité animace a 3D modely. Naším heslem je hospodárnost, hospodárná novostavba, rekonstrukce, stavební úpravy … a hospodárný projekt těchto staveb!

Co paktří mezi naše hlavní činnosti:

Architektonické studie a návrhy Λ

Studie je prvním a nejdůležitějším krokem na cestě k vlastnímu projektu rodinného domu. Architektonická studie řeší základní vztahy domu vůči svým budoucím obyvatelům a pozemku. Je zhmotněním představ investora a jejich konfrontace s možnostmi konkrétního prostoru, pozemku a financí. Studie je přesně to, co rozlišuje individuální projekt od typového projektu. Je nejdůležitější částí dokumentace, která vám pomůže ušetřit spousty peněz při výstavbě. Na základě studie Vám stavební úřad sdělí, zda můžete na dané parcele stavět (soulad s územním plánem). V několika variantách si můžete za pomocí architekta a projektanta ověřit funkčnost nového bydlení ještě na papíře. Na základě studie provádíme i orientační propočet ceny domu. Je to prakticky jediná možnost, jak zásadně ovlivnit vzhled, rozměry a dispozici domu. Je to období myšlenkového zrození nového domu-rádi Vám budeme spolehlivým odborným spolutvůrcem.

Co obsahuje architektonická studie:

 • Základní informace o stavbě, velikosti, architektonická koncepce
 • Propočet investičních nákladů (kolik bude stavba stát) dle metody obestavěného prostoru.
 • Situace širších vztahů domu
 • Osazení domu na pozemek
 • Půdorysy řešící základní rozměrové, modulové a koordinační rozměry stavby.
 • Tabulky s výpisem účelu jednotlivých místností a jejich ploch.
 • Architektonické pohledy včetně materiálového a barevného řešení.
 • Řezy stavbou
 • Fotorealistické vizualizace objektu do fotografií parcely
 • Architektonické skici a základní myšlenková koncepce domu

Projekční činnost Λ

Projekty rodinných domů jsou zpracovávány jako několik dílčích projektů (různé stupně projektů). Každý stupeň má svůj zákonem daný účel a rozsah. Níže jsou vypsány všechny stupně projektové dokumentace a je vysvětleno, k čemu slouží a co obsahují. Ne vždy je nutné zpracovávat všechny uvedené stupně. Záleží na velikosti a složitosti projektované stavby a také na podmínkách stavebního řízení na stavebním úřadě.

Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Rozsah dokumentace dle vyhlášky č.503/2006 Sb.

Zpracovává se pro domy o zastavěné ploše větší než 150m2.

Územní řízení předchází stavebnímu řízení (stavební povolení nebo ohláška stavby). Účelem územního řízení je rozhodnout, zda dům, jak jej navrhl projektant, architekt, může v dané lokalitě být postaven. Jde zde především o posouzení souladu navrhované stavby s územním plánem a napojení stavby na infrastrukturu, což jsou především přípojky k inženýrským sítím (elektro, plyn, vodovod, kanalizace, atd) a připojení domu k místní komunikaci (dopravní řešení, sjezd na pozemek). Územní plán může zahrnovat spoustu omezení od samotného charakteru domu (moderní nebo venkovská zástavba), tvaru střechy, tvaru samotného domu nebo jeho velikosti, barev nebo použitých materiálů.

Dokumentace pro územní řízení obsahuje:

 • A.Úvodní údaje
 • B.Průvodní zpráva
 • C.Souhrnná technická zpráva
 • D.Výkresová část
 1. Zákres do katastrálního snímku
 2. Koordinační situace
 3. Půdorys 1NP
 4. Půdorys 2NP
 5. Řez A-A´
 6. Řez B-B´
 7. Pohled 1
 8. Pohled 2
 9. Pohled 3
 10. Pohled 4
 11. Požárně bezpečnostní řešení stavby
 12. Projekty inženýrských přípojek
 13. Dopravní napojení
 • E.Dokladová část

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášku stavby

Rozsah dle vyhlášky č.499/2006 Sb. Dokumentace slouží pro stavební úřad, aby mohl vydat povolení ke stavbě. Dle vyhlášky má své přesně dané dělení a obsah. Detailnost zpracování dokumentace je také přizpůsobena tomuto účelu. Jsou zde jasně čitelné velikosti, rozměry, materiály a účel všech základních konstrukcí a technologií tak, aby stavební úřad mohl posoudit, že dům je architektem navržen dle platných norem a splňuje všechny obecné požadavky na výstavbu rodinných domů.

Tato dokumentace není primárně určena pro samotnou výstavbu

Garantujeme, že rozsah bude odpovídat požadavkům úředníků na stavebním úřadě, aby bylo vydáno stavební povolení.

V této dokumentaci nejsou řešeny dopodrobna technické detaily a neobsahuje položkový rozpočet stavby (výkaz výměr). Lze si je však již v této fázi s námi domluvit a my Vám je do tohoto stupně již provedeme. U většiny projektů „standardních“ rodinných domů se podle této dokumentace staví. Pokud se podle této dokumentace rozhodnete stavět i Vy, bude občas nutno během výstavby konzultovat mezi stavební firmou a stavebním dozorem jednotlivé detaily, popřípadě dílčí technologie. Rádi Vám poradíme, většinou se jedná o drobná upřesnění, tedy nic zásadního.

Dokumentace pro stavební povolení obsahuje:

 • A) Průvodní zpráva
 • B) Souhrnná technická zpráva
 • C) Situace stavbyC.01. Zákres do katastrálního snímku

  C.02. Situace širších vztahů

  C.03. Koordinační situace

 • D) Dokladová částPlán kontrolních prohlídek

  Průkaz energetické náročnosti budovy

 • E) Zásady organizace výstavbyE.01. Technická zpráva

  E.02. Zařízení staveniště

 • F) Dokumentace objektůF.1.1. Architek­tonické a stavebně – technické řešení

  F.1.1.1. Technická zpráva

  F.1.1.01. Půdorys základů

  F.1.1.02. Půdorys 1NP

  F.1.1.03. Půdorys 2NP

  F.1.1.04. Půdorys stropu nad 1NP

  F.1.1.05. Půdorys stropu nad 2NP

  F.1.1.06. Řez A-A

  F.1.1.07. Řez B-B

  F.1.1.08. Kon­strukce střechy

  F.1.1.09. Pohled 1

  F.1.1.10. Pohled 2

  F.1.1.11. Pohled 3

  F.1.1.12. Pohled 4

  F.1.2. Stavebně – konstrukční část (statika)

  F.1.3. Požárně – bezpečnostní řešení

  F.1.4. Technika prostředí staveb

  F.1.4.1 Zdravo­technika (kanalizace, vodovod)

  F.1.4.2. Vytápění

  F.1.4.3. Plyno­instalace

  F.1.4.4. Projekty přípojek

  F.1.5. Projekt dopravního napojení

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Rozsah dle vyhlášky č.499/2006 Sb.
Tato dokumentace je určena pro výstavbu. Projektant při zpracovávání této dokumentace vypracuje všechny zásadní detaily stavby. Jde především o místa, která se musí provést pečlivě, jako jsou atiky, ukončení izolací, návaznost klempířských prvků na stavební konstrukce atd. Výkresy jsou pro přehlednost zpracovány ve větším měřítku a obsahují velké množství informací.

Velmi důležitou součástí projektu je položkový rozpočet (výkaz výměr). Ten je zpracovaný ve dvou verzích. Slepý rozpočet, kde nejsou uvedeny ceny, slouží pro výběrové řízení na stavební firmu jako podklad pro cenovou nabídku. Ostrý rozpočet je s cenami a slouží jako podklad pouze investorovi.

 

Stavební firma při výběrovém řízení vezme projekt a slepý rozpočet a na základě svých technologických postupů vyhotoví svůj ostrý rozpočet s cenami, který slouží jako cenová nabídka. Následně se podle této dokumentace dům postaví.

Dokumentace pro provedení stavby obsahuje:

 • A. Pozemní stavební objektyA.1. Architek­tonické a stavebně technické řešení

  A.1.1. Technická zpráva

  A.1.2.01. Půdorys základů

  A.1.2.02. Půdorys 1NP

  A.1.2.03. Půdorys 2NP

  A.1.2.04. Půdorys stropu nad 1NP

  A.1.2.05. Půdorys stropu nad 2NP

  A.1.2.06. Řez A-A

  A.1.2.07. Řez B-B

  A.1.2.08. Půdorys – střecha

  A.1.2.09. Pohled 1

  A.1.2.10. Pohled 2

  A.1.2.11. Pohled 3

  A.1.2.12. Pohled 4

  A.1.2.13. Položka 1 – Terasy

  A.1.2.14. Položka 2 – Zábradlí

  A.1.2.15. Výkresy detailů

  A.1.2.26. Koor­dinační situace stavby

  A.1.2.27. Výpis prvků (okna a dveře, klempířské výrobky,
  zámečnické výrobky)

  A.2. Stavebně konstrukční část

  A.2.1. Technická zpráva

  A.2.2. Výkresová část

  A.3. Technika prostředí staveb

  A.3.1. Zařízení pro vytápění staveb

  A.3.5. Zdravotně technické instalace

  A.3.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

  A.3.11. Vnější vybavení budov – oplocení pozemku

 • B. Inženýrské objektyDokumentace inženýrských přípojek
 • C. Provozní soubory
 • D. Rozpočet stavbySlepý rozpočet stavby

  Položkový rozpočet stavby

Vizualizace a animace staveb Λ

Vizualizace jsou neocenitelným nástrojem pro vizuální kontrolu navrhovaného domu. Naše vizualizace jsou fotorealistickým zobrazením navrhovaného domu ve vysoké kvalitě. Pro náročnější klienty zpracováváme i animace staveb. Jsou to krátké filmy, ve kterých vidíte objekt ze všech stran, projdete nebo proletíte se kolem něj.

Developerské projekty Λ

Pro developerské společnosti zpracováváme projekty souborů rodinných domů, řadových nebo bytových domů nebo projekty občanské vybavenosti jako jsou školy, hotely. Nabízíme kromě vlastních projektů i grafickou prezentaci investičních záměrů jako jsou billboardy, animace, webové prezentace. Tyto služby se snažíme nabízet jako komplexní balík od nápadu, architektonického řešení, jednání s úřady, přes technické řešení až po reklamní prezentaci projektu.

Inženýrská činnost Λ

Toto, pro laiky nesrozumitelné, označení zahrnuje především:

 • vyřízení územního souhlasu
 • vyřízení ohlášky stavby
 • vyřízení stavebního povolení

Kromě těchto hlavních činností zahrnuje inženýrská činnost mimo jiné i následující položky:

 • zjištění všech dotčených orgánů při stavebním řízení
 • zajištění vyjádření vedení inženýrských sítí, na které se budou provádět přípojky (elektro, vodovod, kanalizace, plynovod)
 • vyjádření vedení ostatních inženýrských sítí
 • zjištění podmínek územního plánu
 • zajištění územně-plánovací informace
 • vyjádření správců inženýrských sítí k přípojkám a stavbě
 • vynětí plochy ze zemědělského půdního fondu
 • zajištění koordinovaného stanoviska (hlavní architekt, nebo město)
 • souhlasné stanovisko z odboru životního prostředí
 • souhlasné stanovisko z příslušného povodí (Labe, Morava, Odra, atd.)
 • souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu
 • souhlasné stanovisko jiných dotčených orgánů jako například lesy ČR, správa CHKO, drážní úřad, poddolování, památkáři, atd.)
 • zajištění smluv s dodavateli elektřiny a plynu
 • souhlas obce s umístěním stavby
 • souhlas obce se sjezdem na pozemek
 • veřejnoprávní smlouva s obcí
 • věcná břemena v souvislosti s přípojkami
 • vyjádření vlastníků sousedních parcel

Vyjádření a souhlasy mohou být různé v závislosti na místních podmínkách. Uvedený výčet zahrnuje nejčastější dotčené orgány.

Technický a autorský dozor Λ

Technický dozor

Je prováděn po celou dobu výstavby. Jedná se o autorizovanou osobu, která dělá nezávislou kontrolu na stavbě a v podstatě zastupuje investora a radí mu v kontrole stavebních prací. Tato osoba by měla být vždy nezávislá na stavební firmě, aby kontrola byla objektivní. Dobře prováděný technický dozor Vám ušetří nemalé finanční prostředky, především zvýšenou kvalitou prováděných prací a tím i na hospodárnosti provozu objektu rodinného domu tj. snížených výdajích za údržbu a opravy po dobu životnosti domu.

Autorský dozor

Je prováděn autorem architektonického návrhu a projektu. Ten dohlíží na to, aby stavba probíhala podle projektu, aby byl zachován architektonický ráz budovy a správně provedená jednotlivá řešení.

Komentáře nejsou povoleny.