Cenová nabídka

V zásadě platí smluvní ceny, ty jsou dohodnuty před započetím naší spolupráce viz postup spolupráce  a plateb.

Postup spolupráce, plateb

 • Osobní schůzka, návštěva parcely, rekonstruovaného objektu (bezplatná konzultace), je dohodnuta rámcově cena, způsob plateb, rámcově rozsah práce pro Vás a dílčí termíny odevzdávání naší práce Vám.
 • Koncepční návrhy – tyto s Vámi probíráme, vysvětlujeme, diskutujeme, po odsouhlasení konceptu rodinného domu resp. projektu, je rámcově dohodnutá cena a rozsah práce je upřesněn na pevnou cenu a pevný rozsah práce, jsou pevně stanoveny termíny odevzdávání jednotlivých stupňů dokumentací
 • Studie stavby (STS) po předání studie následuje 1. dílčí dohodnutá platba
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR), (pokud je třeba)
 • Vyřízení územního řízení (inženýrská činnost), (pokud je třeba a je Vámi požadována)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP) po předání DSP následuje 2. dílčí dohodnutá platba
 • Vyřízení stavebního povolení (inženýrská činnost), (pokud je Vámi požadována)
 • Dokumentace provedení stavby (DPS), (pokud je Vámi požadována), po předání dokumentace DPS následuje 3. Konečná dohodnutá platba
 • Autorský dozor na stavbě (AD), (pokud je Vámi požadován)
 • Technický dozor na stavbě (TD), (pokud je Vámi požadován) předem dohodnuté platby probíhají průběžně (měsíčně), nebo jednorázově za úkon, podle dohody s Vámi.
 • Kolaudace stavby – cena je v rámci Technického dozoru na stavbě, pokud Vámi technický dozor u nás nebyl požadován, je cena dohodnuta při počátku naší spolupráce tj. před odevzdáním Studie stavby a je Vámi zaplacena po úspěšné kolaudaci(uvedení do provozu).

 

K ČEMU SLOUŽÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ DOKUMENTACE

KAŽDÝ PROJEKT SE SKLÁDÁ Z NĚKOLIKA DÍLČÍCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE. KAŽDÁ ČÁST MÁ SVŮJ DANÝ ÚČEL

Část projektu

Popis, k čemu uvedená část slouží

Studie stavby (STS)

Studie je základním architektonickým návrhem domu. Slouží jako podklad pro další projektové práce. Jedná se tedy o práci architekta.

Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

Zpracovává se pouze u staveb o velikosti nad 150 m2 zastavěné plochy. Podle této dokumentace nelze stavět. Dokumentace je zpracovávána dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. v rozsahu požadovaném stavebním úřadem.

Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášku stavby (DSP)

Tato dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení. Podle této dokumentace lze stavět pouze na vlastní zodpovědnost investora. Dokumentace je zpracovávána dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v rozsahu požadovaném stavebním úřadem.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Tato dokumentace rodinného domu slouží pro samotnou výstavbu. Projekt obsahuje všechna detailní technická řešení a položkový rozpočet stavby. Dokumentace je zpracovávána dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Komentáře nejsou povoleny.