Rady projektanta a architekta

Na této stránce Vám náš architekt připravil několik rad a tipů při plánování stavby domu.

Kapitoly:

 • Parcela
 • Projekt
 • Materiály a technologie v domě
 • Energetická úspornost domu
 • Když je projekt hotov

Parcela Λ

Koupení parcely je vždy prvním krokem při stavbě nového rodinného domu. Už v této fázi je dobré si ujasnit, v jakém typu domu chceme bydlet a kolik do něj chceme dát financí. Níže jsme pro Vás připravili základní rady a připomínky při výběru parcely.

Jaké je okolí parcely

Když budete vybírat vhodnou lokalitu, uvědomte si hned ze začátku, že na parcele strávíte velkou část života. I v průběhu let se Vaše potřeby budou měnit a vy budete mít různé požadavky na okolí vašeho domu. Můžete mít dům na samotě, kde nebudete obklopeni žádnými sousedy a nebo naopak můžete preferovat dům v satelitním městečku nebo přímo někde v obci. Nepodceňujte také dostupnost hromadné dopravy, nebo vzdálenost docházky dětí do školy a dojíždění do zaměstnání. Myslete do budoucnosti, uvažujte o všech pravděpodobných situacích, které mohou nastat v časovém úseku jedné generace. Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.

 

Dá se na parcele stavět?

Před koupí pozemku si zjistěte, zda se na parcele může stavět a pokud ano, tak jestli je parcela určena pro zastavění rodinnými domy. Tuto informaci můžete zjistit na příslušném stavebním úřadě v takzvaném územním plánu. Územní plán je mapa dané obce, kde je přesně zakresleno, které parcely jsou určeny k jaké zástavbě a na kterých se stavět nedá vůbec. Dále územní plán obsahuje textovou část, kde jsou vypsány podmínky výstavby. Těmi mohou být například sklon střechy, orientace hřebene, uliční čára domů, velikost a tvar domu nebo typ povolené architektury. Pokud tyto podmínky výstavby územní plán obsahuje, je nutné se jich držet. Změna územního plánu je takřka nemožná a výjimky nebo změny jsou administrativně a časově velice náročné a udělují se většinou pouze pokud jde o větší územní celky. Zjistěte si také, zda se v okolí parcely do budoucna neplánuje například výstavba silnice, průmyslové zóny, nebo jiné skutečnosti, které by vás v budoucnu mohly nemile překvapit.

Jaká je orientace ke světovým stranám

Tato vlastnost pozemku je často opomíjena, avšak svou orientací parcely může dům hodně ztratit a nebo naopak získat. Orientace parcely je hodně určena příjezdovou komunikací. Ideální je mít příjezdovou cestu ze severu nebo z východu, tak, aby klidová intimní část pozemku – zahrada, byla otočena na jih nebo na západ. Taková expozice parcely nám zajistí, že sluneční paprsky budou vždy dopadat na ta místa, kde mají. V případě větších parcel se samozřejmě dá vytvořit ideální oslunění i pokud je příjezdová komunikace z jihu nebo ze západu. Každý člověk je ale jiný a někomu naopak může velice vyhovovat, že je parcela ve stínu a může se před sluncem dobře schovat právě třeba na severní terase. Všeobecně lze také říct, že ideální jsou pozemky svažující se k jihu nebo západu.

Pokud ovšem Vaše parcela tyto uvedené parametry nesplňuje, neznamená to,že je pro stavbu domu nepoužitelná. Atypické podmínky na parcele jsou vždy pro architekta, projektanta výzvou a díky nim vznikají netypická a originální řešení rodinných domů.

Technické vybavení pozemku

Tímto termínem je myšlena dostupnost inženýrských sítí. Jde především o elektrickou síť a vodovod. Bez těchto dvou sítí vznikají problémy s výstavbou. Samozřejmě jsou i tyto situace řešitelné například studnou nebo domácí elektrárnou, fotovoltaikou, vždy se však jedná o nemalé finanční výdaje, časové zdržení atd. Další sítě, které je vhodné mít v těsné blízkosti parcely jsou plynovodní síť a splašková, popřípadě dešťová kanalizace. Pokud chybí kanalizace, nejedná se o velký problém, v současné době se odpadní vody řeší žumpou nebo domovní čističkou odpadních vod se vsakovacím objektem. Bez plynu se také většinou v pohodě obejdete. Zjistěte si, v jaké vzdálenosti od parcely a navrhovaného domu jsou tyto sítě uloženy. Delší přípojky k objektu jsou vždy docela nákladnou položkou. Parcela by měla mít také dobrou přístupovou cestu, ideálně přímo na hranici parcely.

Jaké jsou překážky při výstavbě

Přesvědčte se, zda pozemek nemá nějakou překážku, která by Vás mohla omezit při stavbě. Jde téměř vždy o problémy, které nejsou na první pohled viditelné. Níže uvádíme nejčastější překážky, se kterými jsme se v praxi setkali.

Když chybí inženýrské sítě

Všeobecně, pokud je pozemek nezasíťovaný, nejedná se o neřešitelný problém, nejdůležitější je připojení na elektrickou síť. Hodnota nezasíťovaného pozemku je samozřejmě o dost nižší než takového, který je vybaven veškerou infrastrukturou. Vždy si vybavení inženýrskými sítěmi ověřte na místě. I podzemní vedení se dají dobře zjistit (kanalizační poklopy, elektrosloupky, šoupátkové poklopy at­d.). Vždy si ale situaci ověřte u jednotlivých správců sítí, jejich služby v současné době poměrně dobře a překvapivě i rychle fungují na jejich webových stránkách. Jinak nás však neváhejte kontaktovat a my Vám rádi poradíme.

Nevhodné vedení inženýrských sítí

Každá inženýrská síť má své ochranné pásmo ve kterém se nesmí stavět. Odborně se tomuto pásmu říká odstupová vzdálenost. Je to vzdálenost na každou stranu podél vedení. Obvykle jsou tyto vzdálenosti od 1m do 5m. Může se například stát, že vám skrz pozemek povede plynové vysokotlaké vedení, nebo elektro vedení vysokého napětí. V tomto případě může být odstupová vzdálenost zmiňovaných 5m na každou stranu, takže vám na pozemku vznikne pás široký 10m na kterém se stavět nesmí a nic s tím nejde udělat. Pokud máte například obvyklou parcelu cca 30×30m, může tato plocha tvořit až třetinu parcely. Proto ještě před zakoupením parcely zjistěte přesně kudy inženýrské sítě vedou a jaké mají odstupové vzdálenosti. Opět lze poměrně snadno získat tyto informace od příslušných správců sítí pomocí formulářů umístěných na jejich webových stránkách. A o jaké správce se převážně jedná: elektrické vedení/přípojky: ČEZ Distribuce a.s. (celé území ČR mimo Prahu, jižní Čechy a Moravu), PRE a.s. (Praha a nejbližší okolí), EON a.s. (cca jižní Morava, Vysočina, Jižní Čechy), plynové vedení: RWE a.s., vodovod a kanalizace: místní správci většinou pod hlavičkou VaK sídelní město.

Věcná břemena a majetkoprávní vztahy

Věcná břemena se dají zjistit ve výpisu z katastru v listu vlastnictví. Jde například kromě zmiňovaných inženýrských sítí o požární zatížení části pozemku, což je situace, kdy soused má svůj dům tak blízko vašeho pozemku, že požárně nebezpečný prostor z jeho stavby zasahuje až na váš pozemek. Dále to mohou být například migrační koridory zvěře nebo různá přírodní ochranná pásma. Z majetkoprávních vztahů si dávejte především pozor na to, jestli proti původnímu vlastníkovi pozemku není vedena exekuce, popřípadě komu patří příjezdová cesta a jestli je tento vlastník ochoten a oprávněn vám udělit oprávnění k připojení na jeho komunikaci.

 

Projekt Λ

Jak vybrat architekta

Naše projekční činnost se specializuje na moderní rodinné bydlení s důrazem na nadčasovost a především hospodárnost domu. Našim hlavním kritériem je kromě dodržování architektonických a výtvarných zákonitostí i snaha dodržet všechna přání a podmínky dané klientem. Navíc vždy dodržujeme finanční mantinely, které nám zákazník zadá. Chceme, aby Váš dům byl krásný a praktický, ale hlavně abyste měli dostatečné prostředky na jeho výstavbu a provoz. Zpravidla architektonický čistý, tvarově uměřený dům bývá i finančně hospodárným domem a to nejen při výstavbě samotné, ale především při jeho užívání. Jsme vždy připraveni pro Vás udělat maximum.

Jaké si připravit podklady

Před zahájením projektování je třeba připravit několik projektových podkladů. Jde především o průzkumné práce jako je radonový posudek, hydrogeologický posudek popřípadě jiné průzkumné práce, pokud to lokalita vyžaduje. Dále je třeba mít geodetické zaměření parcely ideálně i s výškopisem (výškové poměry na parcele). S těmito podklady Vám rádi pomůžeme.

Co je typový projekt

Jde o univerzální projekt vypracovaný architektem nebo projektantem pro ideálního uživatele a na ideální místní podmínky. Při návrhu takového projektu nebylo přihlíženo k potřebám klienta ať už se jedná o dispozice, velikosti místností nebo venkovní vzhled domu. Také místní podmínky pozemku, jeho orientace a příjezdové cesty nejsou v projektu zohledněny. Takové projekty jsou dělány pro požadavky co největší skupiny lidí. Tyto projekty Vám nedoporučujeme, avšak i zde se mohou vyskytnout situace, kdy typový projekt bude pro Vás tou správnou cestou. Rádi Vám pomůžeme při rozhodování a pro začátek uvádíme níže klady a zápory takových projektů.

Výhody typových projektů

Katalogy typových projektů slouží jako dobrá inspirace pokud se člověk začíná seznamovat tím, co je na trhu. Spousta firem nabízí i moderní katalogové domy. Pro prvotní inspiraci a ujasnění si, co od domu očekáváte jsou tyto katalogy velice přínosné.

Nevýhody typových projektů

Jak bylo zmíněno, jsou navrhovány na ideální parcelu, to znamená, že ve většině případů nebudou odpovídat vlastnostem a charakteru Vaší parcely, nebudou např. odpovídat zásadním požadavkům na orientaci místností ke světovým stranám nebo příjezdové komunikaci. Z důvodů velké rozmanitosti parcel, typové projekty neobsahují osazení domů na pozemek včetně přípojek k domu. V ceně projektu také není technické napojení na inženýrské sítě. Typové domy mají rovněž specifikované stavební materiály, které už někdy bývají zastaralé, tyto projekty můžou být někdy i 15 let staré a při současném rychle se rozvíjejícím trhu se stavebními materiály je takový projekt zastaralý už třeba za 5 let. Navíc chcete-li změnu stavebního materiálu, nastává problém a v mnoha případech Vám nebude vyhověno. Další velkou nevýhodou je, že typový projekt nepočítá s omezeními v konkrétní oblasti, které definuje územní plán. Může nastat situace, že typový projekt stavební úřad dokonce nepovolí postavit, neboť projekt neodpovídá požadavkům stanoveným v územním plánu. Pomineme-li technické problémy, jsou zde nevýhody osobního (individuálního, soukromého) charakteru. Typové domy bývají neoriginální, nejsou navrženy podle Vašich představ a konkrétních potřeb, často pak vznikají nevyužité a prázdné prostory. A co také není úplně příjemné? Uvědomte si, že jde o několikrát zrealizovaný projekt. Váš dům, nejednou spatříte třeba vedle v ulici nebo dokonce se stane Vaším novým sousedem.

 

Co je individuální projekt

Na začátku je Vaše myšlenka, Váš nápad stvořit něco nového, krásného a originálního na co budete moci být právem hrdi, co Vám bude přinášet každodenní radosti a užitek v podobě vlastního rodinného domu –  pak právě pro Vás je individuální projekt. Zde se totiž začíná s architektem a projektantem od čistého listu papíru, kde se postupně pod odborným dohledem přetváří Váš nápad ve skutečnost. Projektant je Vám odborným spolupracovníkem, který zajistí, že výsledek, v našem případě dům, bude hospodárným a trvale hodnotným dílem.

Výhody individuálního projektu

Takový projekt vychází maximálně vstříc Vašim požadavkům. Naprosto respektuje možnosti využití pozemku s přihlédnutím k výhledům, sousedům, stínu a slunci. Je v něm navržena správná orientace místností ke světovým stranám, zohledněny vaše koníčky, denní návyky a způsob života celkově. Výsledek je harmonický dům jak zevnitř tak i zvenčí a navíc, tento dům bude originál, který nebude mít nikdo jiný.

Nevýhody individuálního projektu

Nevýhodou individuálního projektu je jeho vyšší cena oproti projektu typovému, která je však pochopitelná vzhledem k tomu, že takovýto projekt zpracovává architekt-projektant ve spolupráci s odbornými projektanty a specialisty v jednotlivých stavebních oborech. Vzhledem k celkové ceně stavěného domu a především k jeho provozním nákladům se jedná o přiměřenou částku, která se Vám mnohonásobně vrátí.

Stupeň projektu

Projekty lze zpracovávat v různých stupních. Od jednoduchého pro stavební povolení až po detailní prováděcí projekt. Platí podobné pravidlo jako u rozdílu mezi typovým a individuálním projektem. Čím detailnější projekt je, tím více stojí, ale tím více Vám následně při stavbě ušetří. Jelikož u detailního prováděcího projektu nemá stavební firma šanci uměle navyšovat cenu stavby vícepracemi nebo naopak práce provést nekvalitně. Více o jednotlivých částech projektu najdete v sekci SLUŽBY.

Co se vyplatí

Shrnutím celé této stránky je naše rada, investovat dostatečný čas a prostředky do projektové přípravy domu. Tyto investice se Vám mnohonásobně vrátí jak při výstavbě, tak při budoucím životě ve Vašem domě.

Materiály a technologie v domě Λ

Dřevostavba

V současné době jsou dřevostavby téměř rovnocenné se zděnými domy. Slovo téměř neznamená, že by kvalitně provedená dřevostavba byla horší než zděná konstrukce, je spíše stále v našem regionu mezi veřejností jistá (mnohdy i oprávněná) nedůvěra k těmto stavbám. Více viz nevýhody. Na trhu je spousta různých technologií. Technologie by se daly rozdělit do několika základních skupin ( i když jich je na trhu daleko více). Jsou to masivní dřevokonstrukce – především roubené stavby, dále klasické skeletové konstrukce, které se po jednotlivých prvcích montují na stavbě a potom panelové systémy, kdy se na staveniště dovážejí velké již předem smontované části stavby. Celkově se dá říct, že technologie dřevostaveb se v posledních letech velmi rychle vyvíjí. Dřevo je opatřeno impregnací proti houbám a dřevokaznému hmyzu, takže se výrazně prodlužuje jeho životnost.

 • Výhodou dřevostaveb je jejich velmi rychlé provedení. Při montáži odpadá mokrý proces výstavby (práce s betonem a maltou). Musí se pouze vytvořit betonové základy a potom je provedení hrubé stavby otázkou několika málo týdnů.

Nevýhodou dřevostaveb je jejich vyšší pořizovací cena oproti stavbám zděným. Jisté omezení možných změn při výstavbě, užívání domu. Vysoký kvalitativní  požadavek na provádění stavby a dodržování technologických postupů. Často neodborně provedené, ale i navržené dřevostavby udržují ve společnosti jistou nedůvěru k těmto stavbám. Z těchto důvodů je jejich prodejní cena na trhu realit zpravidla výrazně nižší než u obdobné stavby zděné v téže lokalitě.  Téměř nemožné provádět svépomocí.

 

Zděný dům

Představuje tradiční způsob výstavby. U nás se v převážně jedná o dva rovnocenné druhy materiálů a to cihelné tvarovky pod označením XY-Therm a pěnosilikátové tvarovky např. YTONG. Většinou  se jedná ucelené stavební systémy, ze kterých se dá prakticky postavit celá stavba domu. Lze je i v určité míře kombinovat.

Používání cihel je v našich podmínkách po staletí prověřený způsob výstavby. V dnešní době se již nepoužívají klasické plné cihly (až na vyjímečné případy). Moderní cihelné systémy jsou sestaveny z různě velkých cihelných tvarovek, které jsou děrované. Vzduchové mezery přispívají k lepším tepelně izolačním vlastnostem materiálu. V poslední době se u různých výrobců objevily cihelné tvarovky, které mají vzduchové mezery vyplněny minerální vatou nebo polystyrenem. Takovéto cihly již není nutné dále zateplovat. Další poměrně novou technologií při výstavbě cihelného zdiva je použití PUR pěny místo klasické malty. Tímto se výrazně zrychlí výstavba a odpadá mokrý proces zdění. Dá se také použít speciální tenkovrstvá malta, která spojuje výhody vyšší pevnosti zdiva než v případě použití PUR pěny a také díky minimální tloušťce vrstvy malty jsou eliminovány tepelné mosty vznikající zděním na klasickou hrubovrstvou maltu.

Pěnosilikátové tvarovky jsou z hlediska snadného technologického postup při zdění velmi oblíbené. Tvarovky lze snadno řezat a brousit, zdí se na tenkovrstvé lepidlo. Pro svou větší objemovou hmotnost jsou vhodné pro dodatečně zateplované konstrukce. Samozřejmě, že již jsou na trhu i speciální tvarovky u kterých není třeba dodatečného zateplení.

 • Výhodou zděných staveb je příznivá cena, tradiční provedení, požární odolnost a trvanlivost. Možnost provádění svépomocí.

Nevýhodou je delší doba výstavby a nutnost použití mokrého procesu výstavby (minimálně u stropů).

 

Další možnosti

Na trhu je spousta různých stavebních materiálů, ze kterých lze postavit dům. Níže jsou uvedeny některé z nich:

 • Cihelné systémy – Nejznámějším zástupcem jsou výrobky POROTHERM, HELUZ s jiné „Thermy“. Vyznačují se rychlým jednoduchým zpracováním. Je to ideální materiál pro celou zděnou konstrukci.
 • Plynosilikáty – Nejznámějším zástupcem jsou výrobky Ytong. Vyznačují se rychlým jednoduchým zpracováním (dobře se dají řezat) a přesností. Je to ideální materiál pro celou zděnou konstrukci. Je však nasákavý a je dobré zdivo co nejdříve chránit proti dešti.
 • Vápenopískové cihly – jsou velice únosné a pevné. Jako hutný materiál mají velice dobrou tepelnou akumulaci. Jako tvrdý materiál se hůře například přiřezávají. Celkově velice zajímavá alternativa, pokud nechcete použít klasické cihelné systémy. Je však nutné vždy provést zateplení fasády.
 • Beton – velice únosný, pevný a tvrdý materiál. Jako pohledový beton jde o velice módní povrch. Betonové konstrukce se dají tvarovat do jakýchkoliv tvarů a mají téměř neomezenou únosnost (vyztužený železobeton). Nevýhodou je cena, ta je vyšší než u ostatních materiálů z důvodu pracnosti, dům musí být vždy zateplen.

Na trhu samozřejmě existuje množství jiných technologií a materiálů, které jsou však méně používané než ty, které zde uvádíme. S výběrem vhodného materiálu Vám rádi pomůžeme.

 

Zdroje vytápění a technologie

Moderní technologie přináší spoustu možností jak dům vytápět. Opět jsme zde vybrali ty nejpoužívanější technologie, ke kterým zde najdete základní informace.

 • Plynové kotle – Jsou stále ještě nejpoužívanějším způsobem vytápění. Plyn patří k levnějším zdrojům vytápění a i pořizovací náklady na kotel a příslušenství patří k cenově dostupnému. V současné době se často používají takzvané kondenzační kotle, které mají díky využívání odpadního tepla více než 100% účinnost.
 • Elektrokotle – jsou dražším způsobem vytápění než u plynových kotlů, uplatňují se především tam, kde se nelze připojit na plynovod. Výhodou je nízká pořizovací cena kotle samotného.
 • Solární panely – slouží především na ohřev teplé užitkové vody. Jsou brány jako doplňkové zdroje tepla.
 • Fotovoltaické panely – Jsou panely na výrobu elektřiny. V případě dostatečného množství těchto panelů lze využívat jako malou domácí elektrárnu bez nutnosti připojení na elektrickou síť. Tato technologie je však velice nákladná.
 • Tepelná čerpadla – Rozeznáváme několik základních typů od jednoduchých vzduch – voda, až po drahá čerpadla země – voda. Jedná se o poměrně výkonnou technologii, která dokáže uspořit velikou část nákladů na vytápění. Nevýhodou je však stále vysoká pořizovací hodnota.
 • Kotle na dřevo, peletky, biomasu – Jsou moderním a ekologickým zdrojem vytápění. Provozně vychází tyto zdroje jako jedny z nejlevnějších. Nevýhodou jsou ovšem vyšší pořizovací náklady (při automatických provozech) a prostorová náročnost kvůli větším zásobníkům paliva.

Možností je na trhu opravdu hodně a neustále přicházejí nové technologie. Vždy je nutné kombinovat správný druh vytápění s konstrukcí a zateplovacím systémem domu. Spolupracujeme s experty v tomto odvětví a jsme proto schopni Vám s tímto řešením odborně pomoci.

 

Energetická úspornost domu Λ

Běžný dům

Jde o takový dům, ve kterém používáme moderní a kvalitní materiály pro rychlou výstavbu. Hlavní výhodou těchto domů je nižší pořizovací cena na úkor vyšším provozním nákladům. Stěny domu mohou být studené a před okny profukuje chlad. Levná plastová okna hermeticky uzavřou celý objekt, tím může vzniknout skleníkové prostředí, ve kterém se daří bakteriím a plísním. Všechny tyto nedostatky se dají samozřejmě za cenu dodatečných nákladů odstranit, ale dodatečné opravy jsou potom nákladnější. Naši architekti takové řešení domu nedoporučují.

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům je od klasické novostavby lépe odizolován. Nízkoenergetické domy využívají sofistikovanější technologie které v klasických domech nenajdete. Jedná se především o způsob vytápění pomocí vzduchotechniky. Systém funguje na principu nucené cirkulace vzduchu v domě. Čerstvý vzduch je zahřát na potřebnou teplotu a následně vháněn do místnosti. Vydýchaný vzduch je naopak odsáván a vypouštěn ven z domu. Tento systém je i energeticky úsporný. Teplý odpadní vzduch totiž prochází rekuperátorem (tepelným výměníkem), kde pomůže ohřát čerstvý vzduch. V případě použití zemního registru, přes který je čerstvý vzduch nasáván, může navíc celý systém v létě fungovat jako přirozená klimatizace. Díky nucené výměně vzduchu (větrání) v místnosti vzniká zdravé prostředí, které nepodporuje vznik plísní a bakterií. Dále je prokázáno, že systém dokáže udržet relativně stabilní úroveň vlhkosti vzduchu, takže se Vám lépe dýchá. Pořizovací cena nízkoenergetického domu bývá cca o 10–15% vyšší než u běžného domu. Čistě z finančního pohledu je toto negativum přibližně v horizontu dvaceti let plně vykompenzováno.

Pasivní dům

V pasivním domě roční spotřeba tepla nepřesáhne za rok 15 kWh/m2a. Cílem je zbránit teplu v úniku ven z domu. Aby toto mohlo být splněno je třeba vhodně zvolit tvar domu a vetší množství zasklených ploch. Důležité je také použití dobré vzduchotechniky s rekuperací tepla. Po splnění těchto podmínek postačí jen jeden miniaturní přímotop, který v zimně občas pustíte a toť vše. Odměnou za volbu pasivního domu a vyšších investic Vám budou minimální provozní náklady a zdravé prostředí.

http://bydleni.idnes.cz/…/stavba.aspx?…

Nulový dům

Nulový dům je takový dům, jehož potřeba tepla pro vytápění se blíží nule, konkrétně je menší než 5 kWh/m2. Je tedy ještě méně náročný na energie než nízkoenergetický a pasivní dům. Důležitá je tepelná izolace, ale využitím moderních technologií – například fotovoltaických panelů, které vyrábí energii. Nezbytným předpokladem nulových domů je také jeho správná orientace, klimatické podmínky a tvar domu. Pokud solární panely vyrobí více energie, než nulový dům spotřebuje, bývá označován jako aktivní neboli plusový dům. Nulové domy si především v létě vyrobí nadbytek energie ze solárního záření. Tepelnou energii lze uchovávat v akumulačních zásobnících a v zimě ji pak spotřebovávat. Zásoby energie lze skladovat například ve velkoplošných slunečních kolektorech. Nulové domy ke svému provozu potřebují nákladné moderní technologie. V našich podmínkách toho není snadné dosáhnout. Nulové domy se v současné době vzhledem ke své technologické a finanční náročnosti staví především jako experimentální stavby. Nulový dům v České republice zatím postaven nebyl, ale několik staveb s nulovou potřebou energie mají například v sousedním Rakousku.

Když je projekt hotov Λ

Jak vybrat stavební firmu

Hlavním předpokladem pro hladký průběh výstavby je samozřejmě kvalitně zpracovaný projekt. Pokud máte od nás zpracován prováděcí projekt s rozpočtem, jsou dány jasné podmínky, co a jak se má postavit. Prováděcí projekt společně se slepým rozpočtem předáte stavební firmě. Ta si projekt překontroluje a na základě položkového slepého rozpočtu vypracuje svůj rozpočet ostrý, kde budou veškeré ceny v daných položkách. Tato cena je potom konečná a v rámci rozsahu projektu by se neměla navyšovat. Firma si do ceny započítá veškeré nepřímé a provozní náklady, jako je likvidace odpadů, přesun hmot, marže, atd. Vhodné je následně do smlouvy o dílo se stavební firmou uvést formulaci, že stavební firma zkontrolovala projekt, který shledala bez nedostatků a její cenová nabídka s rozpočtem na dům je konečná a v rámci rozsahu projektu nebudou vznikat vícepráce.
Při výběru firmy se rovněž ptejte na reference a osobně si je ověřte na místě. Spousta firem pracuje poctivě a dobře, ale může se stát, že narazíte na firmu, která Vám od podpisu smlouvy bude dělat jen problémy. Proto jsou reference snad tím nejdůležitějším parametrem při výběru stavební firmy.

Co dělá stavební dozor

Stavební dozor je prostředníkem mezi Vámi a stavební firmou. Musí se jednat o autorizovanou osobu s kulatým razítkem. Stavební dozor kontroluje průběh stavby, správnost použitých technologií, časový plán a celkově kvalitu stavby. Stavební dozor by měl být nezávislý a neměl by mít vazby na stavební firmu. Bude to osoba, která bude stát na vaší straně a bude vám radit v technických věcech. Tuto činnost Vám rádi budeme vykonávat.

K čemu je autorský dozor

Je dozor projektanta jako autora architektonického a technického řešení. Dohlížíme na to, aby se dům prováděl přesně podle projektu.

 

Komentáře nejsou povoleny.